Home Algemene verkoop- en levervoorwaarden IKO

Algemene verkoop- en levervoorwaarden IKO nv

1. Alle bestellingen, verkopen en leveringen zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals hierna vermeld, behoudens voorafgaand schriftelijk overeengekomen afwijkingen. Onderhavige voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met onze offerte. Elke koper wordt geacht deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden door het plaatsen van de bestelling, het verrichten van de aankoop of de aanvaarding van de levering zonder enig voorbehoud dienaangaande. Onderhavige algemene voorwaarden worden aan de koper ter hand gesteld in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal. Behoudens voorafgaand schriftelijk tegenbericht is IKO gerechtigd aan te nemen dat de koper voldoende kennis heeft van één van deze talen, zodat deze hem tegenstelbaar zijn en ten aanzien van hem bindend zijn. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal vervangen worden door een geldige en afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert. Wij houden
ons het recht voor de voorwaarden te wijzigen, maar de voorwaarden die aanvaard zijn tijdens de bestelling/aankoop/levering blijven van toepassing gedurende de overeenkomst. Onderhavige voorwaarden primeren in ieder geval op de eventuele eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

2. OFFERTEN:
Al onze offerten zijn vrijblijvend en een aanvaarding ervan door de koper is slechts bindend voor IKO na onze schriftelijke bestelbevestiging. Offerten zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte zelf. IKO heeft altijd het recht bestellingen te weigeren. Geplaatste bestellingen kunnen door IKO geannuleerd worden indien de bestelde goederen niet voldoende op voorraad zijn, zonder recht op schadevergoeding voor de koper.

3. ORDERACCEPTATIE:
Alle bestellingen dienen te voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot productspecificatie, hoeveelheden e.d. zoals aangegeven in onze prijslijsten. Per prijslijst zijn eveneens de verpakkingshoeveelheden en eventuele uitzonderingen aangegeven. Zonder een juist en volledig leveradres kan een bestelling niet uitgevoerd worden. Bij werfleveringen moet STEEDS het telefoonnummer van de werfleider vermeld worden.

4. ORDERWIJZIGING / ANNULERING:
Annuleringen/wijzigingen kunnen enkel in overleg met IKO. Annulatie van Make To Order items zijn na productie ervan niet mogelijk. Annulatie/wijziging van een order waarbij de transporteur reeds vertrokken is, vallen onder de retour regeling. Bij annulatie/ wijziging van een order binnen 3 dagen voor levering zullen de reële kosten aangerekend worden, met een minimum van €250. Annulatie van orders meer dan 3 dagen voor levering, behouden wij het recht de reële kosten aan te rekenen, met een minimum van €250. Het verschuiven van leverdata voor werforders kunnen wij flexibel toepassen tot 3 dagen voor levering. Geaccepteerde wijzigingen worden door IKO schriftelijk bevestigd.

5. PRIJSHERZIENING:
Alle prijzen vermeld in onze offerte of orderbevestiging zijn opgegeven onder voorbehoud van eenzijdige wijziging (verhoging) ten gevolge van o.m. prijsstijging en/of schaarste van de grondstoffen waaraan IKO zelf onderhevig is. Tevens kan IKO in dergelijk geval de levering uitstellen of de bestelling annuleren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding lastens IKO. Indien IKO een prijsverhoging toepast, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren zonder verdere kosten. Wij streven ernaar een prijsaanpassing minimaal 1 maand op voorhand aan te kondigen maar kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

6. LEVERINGSTERMIJNEN:
De door ons opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet bindend. Overschrijding van levertermijnen kan nooit aanleiding geven tot enige (schade)vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In elk geval worden de termijnen verlengd in geval van overmacht (bv. brand, vorst, storm, overstroming, staking, oproer, oorlog, aanslag, terrorisme, plotse stijging van de grondstofprijzen, niet-levering door leveranciers van IKO, enz. (niet-limitatief)) en zijn de transporten onderhevig aan externe factoren zoals files, wegwerkzaamheden, pannes en andere calamiteiten, zodat precieze tijdstippen van levering niet bevestigd kunnen worden. Leveringen zijn niet afdwingbaar op uur.

7. LEVERVOORWAARDEN en VRACHTKOSTEN:
Onze goederen worden uitsluitend afgeleverd EX WORKS (EXW). Onze goederen reizen steeds op
risico van de klant, zelfs indien het transport door IKO wordt georganiseerd en/of betaald. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW. Voor leveringen in België en Luxemburg rekent IKO een forfaitair bedrag van €90 indien geen franco. Voor een tussenstop wordt €25/stop aangerekend. Voor Aquaplan geldt een forfaitair bedrag van €40 indien geen franco. Voor Duitsland worden de reële transportkosten berekend indien geen franco. Franco leveringen kunnen enkel voor:

Leveringen gebeuren volgens geldende CMR condities. Alle afwijkingen betreffende aantallen, kwaliteit, alsook het aankomst- en vertrekuur dienen op de CMR/verzendnota vermeld en ondertekend te worden. Beschadiging ten gevolge van transporten dient onmiddellijk op de CMR vermeld te worden. Onzichtbare schade dient max. 48u na levering gemeld te worden. Leveringen met zelflosser (zonder meerkost) moeten aangevraagd worden op de bestelbon. Leveringen met kooi-aap zijn mogelijk vanaf 13 pallets, mits een toeslag van €75. Kraanwerk is steeds op aanvraag en uiterlijk 2 werkdagen voor de geplande levering. Opgave van de kraankosten gebeurt per bestelling gezien de complexiteit en de afstanden. Voor goederen die worden geleverd op waarborgpallets “Retour22” (zie prijslijst) worden deze paletten gefactureerd aan €12/stuk. Indien teruggezonden in goede staat, worden ze gecrediteerd aan €11/stuk. Voor goederen die worden geleverd op Euro-pallets, worden deze paletten gefactureerd aan €16.87/stuk en indien teruggezonden in goede staat, worden ze volledig gecrediteerd. Goederen Lossen: Wanneer een vrachtwagen met bestelde goederen op de plaats van bestemming komt, wordt er vanuit gegaan dat ook onmiddellijk met het lossen van de wagen wordt begonnen. Wanneer naar een ander losadres wordt verwezen, behoudt IKO het recht voor om kosten in rekening te brengen. Als maximale lostijd voor het lossen van de goederen bestemd voor 1 adres geldt 1.5 uur per vracht van 26 pallets. Bij meer dan 2u lostijd behoudt IKO het recht om €55/per uur in rekening te brengen.

8. GOEDEREN AFHALEN:
IKO roofing – IKO pro – IKO flexia – Special Liquids – d’Herbouvillekaai 80 -2020 Antwerpen – België:
Afhalingen van goederen moeten min. 24u op voorhand aangevraagd worden. Afhalen van goederen kan geschieden van maandag tot en met vrijdag van 07u00 – 12u00. Tussen 12u00 en 13u30 zijn afhalingen niet mogelijk. Tussen 13u30 en 17u00 enkel met voorafgaandelijk overleg. Indien de afhaling minder dan 24u op voorhand aangekondigd is, zijn eventuele wachttijden voor rekening van de afhaler.
IKO enertherm – Wielewaalweg 1 – 4791 PD Moerdijk – Nederland:
Afhalingen van goederen moeten min. 24u op voorhand aangevraagd worden. Afhalen van goederen kan geschieden van maandag tot en met vrijdag van 07u00 – 12u00. ‘s Middags uitsluitend in overleg. Indien de afhaling minder dan 24u op voorhand aangekondigd is, zijn eventuele wachttijden voor rekening van de afhaler.

9. AANSPRAKELIJKHEID:
De koper is uitsluitend verantwoordelijk voor de keuze van de bestelde goederen. Wij staan niet in voor controle of nazicht van de deugdelijkheid van het gekozen product voor het doel dat de koper voor ogen heeft. Wij garanderen enkel de conformiteit van het product met zijn technische kenmerken. Een zichtbaar gebrek moet bij de levering, of ten laatste 2 werkdagen na de levering, per aangetekend schrijven aan ons worden gemeld, zoniet gelden de goederen sowieso als definitief aanvaard en kan IKO niet meer aangesproken worden voor deze gebreken. Behoudens bepalingen van dwingend recht of van openbare orde of bij een bewezen opzettelijke en bedrieglijke fout kan IKO enkel aansprakelijk worden gesteld voor de directe schade (exclusief indirecte of gevolgschade) die voortvloeit uit onze verbintenissen en dit maximaal ten belope van het bedrag van de bestelde, verkochte of geleverde goederen. Klachten inzake verborgen gebreken moeten binnen de vijf dagen na de ontdekking of nadat deze
redelijkerwijze ontdekt hadden kunnen worden per aangetekende brief aan ons gemeld worden op straffe van verval en op voorwaarde dat de koopwaar niet bewerkt of veranderd werd. Zodra de geleverde materialen verwerkt werden vóór melding van een eventuele gebrek, geldt het gebrek als aanvaard door de koper. In elk geval dient een eventuele vordering in rechte te worden ingesteld binnen de korte termijn overeenkomstig art. 1648 B.W., die hier contractueel bepaald wordt op 3 maanden te rekenen
vanaf de ontdekking van het gebrek of de datum dat dit redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, op straffe van verval. Onze aansprakelijkheid is volledig uitgesloten wanneer de schade wordt veroorzaakt zowel door een gebrek in het product als door de schuld van de benadeelde partij of van een persoon voor wie deze verantwoordelijk is.

10. RETOURZENDINGEN:
Materialen dienen onbeschadigd, voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum of max. 3 maanden na ontvangst en in de oorspronkelijke verpakking retour gezonden te worden, op voorwaarde van een degelijke stockage en transport. Retourzendingen is enkel mogelijk na voorafgaand overleg en akkoord van de verkoopafdeling van IKO en met vermelding van het retourbonnummer. Zonder overeenstemming tot retourname wordt de retourzending geweigerd en niet in behandeling genomen. Voor de retourname wordt 15% van het oorspronkelijke factuurbedrag in mindering gebracht.

11. BETALINGEN:
Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders bepaald, steeds in euro’s en exclusief BTW en alle om het even welke belastingen of heffingen welke van overheidswege kunnen opgelegd worden. Alle facturen zijn betaalbaar op onze zetel binnen 30 dagen na factuurdatum of eerder indien de kredietlimiet is overschreden, en tenzij een andere termijn is overeengekomen. Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een conventionele en forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,00 euro, behoudens bewijs van grotere schade, alsook een verwijlintrest aan de rentevoet conform de wet van 02.08.2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand in handelszaken (BS 7 augustus 2002). In geval van laattijdige betaling zijn wij gerechtigd alle lopende bestellingen of verkopen of nog uit te voeren leveringen, diensten of andere prestaties uit te stellen of te annuleren. Tevens worden in dat geval alle facturen onmiddellijk opeisbaar.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Elk bij ons besteld of door ons verkocht of geleverd goed blijft onze exclusieve eigendom tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst. Het risico van de verkochte goederen wordt echter overgedragen conform artikel 4. Tot zolang is de klant niet bevoegd om voor welk goed dan ook,
zonder onze voorafgaande toestemming aan derden te leveren, te vervreemden, te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen. Indien de klant in verzuim is of er gegronde vrees bestaat dat hij in verzuim zal raken, zijn wij gerechtigd de bestelde, verkochte of geleverde goederen bij de klant of bij om het even welke derde die het goed onder zich houdt – zonder gerechtelijke tussenkomst – te doen weghalen. De klant zal hierbij zijn volle medewerking verlenen, bij gebreke waaraan door hem een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd zal zijn aan ons van 5% van het door de klant verschuldigde bedrag per dag met ingang vanaf de dag waarop de aanzegging is geschied.

13. BEËINDIGING:
Indien de solvabiliteit van een van de partijen in het gedrang komt, zoals onder meer in het geval er op een deel of het geheel van de goederen van die partij bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd, de partij uitstel van betaling heeft gevraagd of bekomen, hij/zij kennelijk onvermogend of in staking van betaling is, heeft de wederpartij te allen tijde het recht om hetzij betalingswaarborgen, hetzij andere zekerheden te eisen. De partij die de waarborg of zekerheid vraagt, heeft, indien de andere partij
hieromtrent in gebreke blijft, het recht om zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege eenzijdig te ontbinden of op te schorten bij aangetekend schrijven. IKO heeft ten alle tijden het recht elke levering stop te zetten wanneer de kredietverzekeraar zijn dekking voor de Klant intrekt, in welk geval de overeenkomst tussen partijen als ontbonden kan worden beschouwd.

14. GESCHILLEN:
Voor alle geschillen die zelfs onrechtstreeks verband houden met enige overeenkomst tussen IKO en de klant die niet in der minne kunnen worden opgelost, zijn de rechtbanken en hoven van Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd. Het Belgische recht is steeds van toepassing. Partijen komen overeen dat het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.